Hvorfor bejdse stål

Miljørigtig løsning

Bejdsecenteret er blevet etableret i tæt samarbejde med de kommunale miljømyndigheder, arbejdstilsynet samt BST,

for at sikre, at hensynet til miljøet og arbejds sikkerheden er i top.

Alt spildevand ledes til en opsamlingsbrønd i bejdsehallen, herfra pumpes spildevandet først til et kemisk rensningsanlæg

hvor spildevandets pH styres for at sikre udfældning, primært af krom og nikkel, tungmetallerne bundfældes ved hjælp af

polymertilsætning, og afvandes efterfølgende.

Efter det kemiske rensningsanlæg pumpes vandet til en buffertank, hvorfra alt spildevandet inddampes, ved hjælp af vacum

og opvarmning, permatet afvandes, det rensede demineraliserede vand pumpes herefter først til varmekredsen på syrekaret

(kun i vinter måneder) og herefter til en forbrugstank for genanvendelse til højtryksspuling. Herved spares der betydelige

mængder rent vand.

Alt slam fra rensningsprocessen, afvandes og tørres, hvorefter det skovles i opbevaringstønder.

Slammet opbevares i aflåst container og bortskaffes til Kommunekemi i Nyborg, sammet er fareklasse X3.

HAr du Spørgsmål ?